Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
POWODZENIA!

Zespół Szkół Nr 2

im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/zs2warcislaw.5v.pl/httpdocs/templates/dd_highschool_43/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

STRATEGIA PROMOCJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. KS. WARCISŁAWA IV W SZCZECINKU

 

MISJA SZKOŁY:

Kształcimy i wychowujemy efektywnie, w dobrych warunkach i przyjemnej atmosferze otoczeni przyjaciółmi

 

WIZJA SZKOŁY:

 • Wielostronne kształtowanie osobowości ucznia w poczuciu przynależności do najbliższego środowiska,

 • Przygotowanie młodzieży do życia i aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie,

 • Pomoc wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,

 • Zapewnienie uczniom równych szans i sprawiedliwości,

 • Zapewnienie właściwie zorganizowanych, atrakcyjnych zajęć w dobrze wyposażonych klasopracowniach,

 • Wspieranie ducha partnerstwa między uczniami, rodzicami, szkołą i społecznością lokalną,

 • Wszechstronny rozwój osobowości uczniów oparty na dekalogu,

 

„Nasza Szkoła” to Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku. Szkoła kształci pięciuset uczniów na kierunkach dziennych i kilkudziesięciu w szkole zaocznej, których wychowaniem i rozwojem intelektualnym z oddaniem i pełnym zaangażowaniem zajmuje się 60 nauczycieli. Szkoła ma do dyspozycji dwadzieścia jeden klasopracowni, trzy pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, multimedialną świetlicę, bibliotekę oraz internat. Ważną rolę w życiu szkoły odgrywa historia i związana z nią tradycja. Składa się na nią wiele elementów.

Jednym z nich jest patron naszej szkoły – KSIĄŻE WARCISŁAW IV, kolejnym jest sztandar a także imprezy, które wrosły w naszą tradycję i odbywają się cyklicznie: ślubowanie pierwszoklasistów, otrzęsiny, turnieje sportowe, odcinanie klas kończących naukę, konkurs kolęd, święto wiosny czy chociażby turniej woda – ziemia – powietrze. Źródłem wiedzy o historii szkoły jest kronika szkoły. Nasza szkoła podejmuje wiele działań mających na celu promocję szkoły:

 • broszury informacyjne,

 • dni otwarte,

 • święto patrona szkoły,

 • strona www o szkole,

 • nauczyciele spotykają się z uczniami gimnazjów i ich rodzicami przedstawiając szkołę (na lekcjach wychowawczych, zebraniach rodziców),

 • promocja szkoły w lokalnych mediach (telewizja, radio, prasa),

 

Udział w imprezach organizowanych przez Miasto: „Pływajta na czym chceta”, „Europejska majówka”, i inne. Budowanie pozytywnego wizerunku w środowisku poprzez organizowanie bankietów, obsługiwanych przez uczniów i nauczycieli z naszej szkoły ü Promowanie szkoły odbywa się też przez współdziałanie z policją, strażą miejską, poradnią psychologiczno - pedagogiczną. Polega ono na inicjowaniu spotkań z przedstawicielami tych instytucji oraz na odpowiadaniu na wszelkie propozycje z ich strony.

Dodatkowo naszym zamierzeniem jest stworzenie spójnego systemu identyfikacji szkoły, w skład, którego będą wchodzić:

 • logo szkoły wyróżniające ją spośród innych szkół ponadgimnazjalnych,
 • papier z nadrukiem firmowym, koperty i wizytówki. W celu wywierania lepszego wrażenia na odbiorcach,
 • tablice informacyjne, szyldy,
 • dobrze funkcjonująca i na bieżąco aktualizowana strona www i adres e-mail szkoły,
 • kronika szkoły, bogata w materiały fotograficzne,

 

Dokonując analizy SWOT naszej szkoły można stwierdzić, iż jej MOCNE STRONY to:

 • Lokalizacja szkoły jest bardzo korzystna. Szkoła jest zespołem usytuowanym przy bocznej ulicy w pobliżu dworca PKS, co stwarza dogodne warunki dojeżdżającym uczniom.

 • Wokół szkoły jest duży parking oraz teren zielony stwarzający bezpieczne warunki pracy.

 • Szkoła to Zespół w skład, którego wchodzą: Technikum, Szkoła Zawodowa, Technikum dla Dorosłych, i szkoła policealna

 • Szkoła ma wypracowany kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

 • Szkoła współpracuje ze szkołami w LENS (Francja) i NEUSTRELITZ (Niemcy), oraz ze szkołami Polskimi w Stowarzyszeniu Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych

 • Szkoła posiada szeroki zakres kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych (Szkolny klub sportowy, drużyna Harcerska, kółko gastronomiczne, kółko matematyczne, klub europejski, młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo)

 • Szkoła proponuje ciekawe kierunki kształcenia: Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Handlowiec, Technik Logistyki, Technik Obsługi Turystycznej, Kucharz, oraz szkoły zawodowe: Kucharz Małej Gastronomii, Sprzedawca, Piekarz, Cukiernik, Stolarz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Fryzjer i inne

 • Zespół Szkół kieruje młodzież na praktyki do atrakcyjnych turystycznie miejsc a uczniowie klas zawodowych mają możliwość odbywać praktyczną naukę zawodu w dobrze prosperujących firmach i zakładach pracy

 • Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską

 • dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami
  - pracownie gastronomiczne,
  - pracownie cukiernictwa i piekarnictwa,
  - pracownie obsługi klienta,
  - pracownie multimedialne,
  - pracownie matematyczne, języka polskiego, języków obcych, fizyki, przysposobienia obronnego, historii,
  - wyposażona pracownia do nauki biologii i mikrobiologii,
  - laboratorium chemiczne,
  - pracownie symulacyjne do nauki zawodu: w zawodzie sprzedawca, handlowiec, hotelarz,
  - sala gimnastyczna z siłownią, sauną i solarium, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, bieżnie, skocznie w dal oraz rzutnię do pchnięcia kulą,

 • uczniowie mają do wyboru aż cztery języki obce: francuski, angielski, niemiecki i rosyjski

 • atutem naszej szkoły są organizowane bankiety, imprezy, które są doskonałą wizytówka szkoły na zewnątrz

 

Do SŁABYCH STRON szkoły należy zaliczyć:

 • słaby kontakt z absolwentami szkoły i ich losami
 • słaby kontakt z rodzicami uczniów i mała możliwość współpracy z nimi
 • znikoma liczba finalistów olimpiad przedmiotowych
 • niekorzystna opinia o szkole wśród gimnazjalistów, iż jest to „niewymagająca zawodówka” o słabym poziomie

 

WNIOSEK: Szkoła powinna propagować swoje mocne strony. Informowanie środowiska lokalnego o poczynaniach szkoły jest bardzo ważne a może najważniejsze. Powinna istnieć właściwa polityka informacyjna pozwalająca jak najwięcej podejmowanych w szkole działań wykorzystać dla jej promowania. Należałoby zdiagnozować przyczynę negatywnych skojarzeń ze szkołą; następnie spróbować minimalizować te nastawienia, poprzez:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku
 • przygotowanie planu kreowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
 • znaczne zwiększenie działań informacyjnych w środowisku
 • podawanie szerszej wiedzy o jej działalności w środowisku na sprawnie funkcjonującej stronie internetowej

 

Opinia o szkole w dużym stopniu zależy również od wykształconej kadry nauczycielskiej. Ich postawa, podejście do swojej pracy, młodzieży, do rodziców, ich wiedza i umiejętność jej przekazania, pogoda ducha , życzliwość to czynniki , które decydują w znacznej mierze o postrzeganiu szkoły w środowisku lokalnym. Przeprowadzając analizę szkoły nie wystarczy wymienić tylko jej mocne i słabe strony, ale trzeba również zwrócić uwagę na to, co zagraża jej z zewnątrz oraz jakie ma szanse dalszego rozwoju.

 

ZAGROŻENIEM jest:

 • niż demograficzny,

 • tworzenie się w małych miasteczkach szkół ponadgimazjalnych (liceów ogólnokształcących),

 • likwidacja zakładów usługowych, handlowych i produkcyjnych dających miejsca praktycznej nauki zawodu dla pracowników młodocianych

 • „walka o gimnazjalistę” przejawiająca się obniżaniem do minimum progów zakwalifikowania się do danej szkoły,

 • zagrożeniem jest również rosnący koszt kształcenia, ubożejące społeczeństwo i dzieci, których nie stać na bilet do szkoły,

 • rosną też koszty utrzymania szkoły jako placówki.

 

SZANSĄ:

 • jest dla szkoły otworzenie nowych, atrakcyjnych kierunków kształcenia, na które jest aktualnie zapotrzebowanie;

 • kształcenie uczniów w szkołach zawodowych oraz funkcjonowanie klas integracyjnych,

 • dbałość o naszych absolwentów i zapewnienie im kontynuacji dalszej nauki w technikach uzupełniających i szkołach policealnych.

 • stale rosnące kwalifikacje kadry pedagogicznej

 • stale unowocześniana i atrakcyjna baza kształcenia zawodowego

 

Film Promocyjny

Kuchnia Księcia Warcisława

150x200_kuchnia.jpg

BIP Zespołu Szkół Nr 2

logo_bip.gif

LipDub Zespołu Szkół Nr 2

Zjazd 50-lecie Szkoły

50-lecie

Kto odwiedza stronę

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2017 Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku Rights Reserved.