Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
POWODZENIA!

Zespół Szkół Nr 2

im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/zs2warcislaw.5v.pl/httpdocs/templates/dd_highschool_43/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

ZASADY NABORU DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. KS. WARCISŁAWA IV

- podania dla kandydatów do Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia po gimnazjum- format pdf

- podania dla kandydatów Do Szkoły Policealnej - format pdf

- podania dla kandydatów Do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - format pdf


plakat_2017.pngTechnikum i Branżowa Szkoła I Stopnia


1. Termin składania podań: od 09 maja do 21czerwca 2017


2. Wymagane dokumenty: od 23 do 27 czerwca  2017

 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, adres zamieszkania),
 • kartę zdrowia, metrykę urodzenia,
 • zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach,

 

 

Kandydaci do szkół zawodowych załączają dodatkowo:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia zawodowego,
 • odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • kandydaci do klas integracyjnych obowiązkowo załączają orzeczenie z poradni pedagogiczno – psychologicznej, w szkole funkcjonują klasy integracyjne w oparciu o niepełnosprawność w stopniu lekkim z wyłączeniem niepełnosprawności ruchowej,

 

 

3. Kryteria przyjmowania:
Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:

 

 • punkty uzyskane z egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 pkt.);
  - po 0,2pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów;
  - język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka i chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym;
 •  60 punktów przyznawanych przez ZS nr 2 za oceny ze świadectwa z następujących przedmiotów: język polski oraz do wyboru trzy  przedmioty: język obcy, matematyka, geografia, biologia lub historia (liczona jest najwyższa ocena):

 • - celujący – 15 pkt.,
  - bardzo dobry – 12 pkt.,
  - dobry – 9 pkt.,
  - dostateczny – 5 pkt.,

 • 40 punktów dodatkowych za szczególne osiągnięcia w tym:

          - za zdobycie tytułu finalisty konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim. – 10 pkt.;

         - za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5pkt. 

 • laureaci konkursów wojewódzkich i ponad-wojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu – przyjmowani są niezależnie od ustalonych kryteriów.

 • kandydaci do szkoły zasadniczej przyjmowani są niezależnie od liczby uzyskanych punktów, jedynie na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów.

Jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, powyższe zasady przestają obowiązywać.

Komisja zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia rozmowy z rodzicami kandydata.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 28 czerwca 2017r.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, do 24 lipca 2017r., kandydaci przyjęci, którzy będą chcieli podjąć naukę w Zespole Szkół Nr 2 mają obowiązek podpisania deklaracji woli.

Do 29 sierpnia 2017r. - rekrutacja uzupełniająca.


plakat policealna 2017Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


1. Termin składania podań i dokumentów:

- do 29 sierpnia 2017r. - Liceum Uzupełniające dla dorosłych,

- do 29 sierpnia 2017r. - Szkoła Policealna


Wymagane dokumenty: 

 • podanie kandydata,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę,
 • trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, adres zamieszkania),
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym,
 • zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach,

 

O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje wyłącznie złożenie dokumentów oraz oświadczenie woli nauki.

Komisja zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia rozmowy z rodzicami kandydata.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 30 sierpnia 2017r.

Film Promocyjny

Kuchnia Księcia Warcisława

150x200_kuchnia.jpg

BIP Zespołu Szkół Nr 2

logo_bip.gif

LipDub Zespołu Szkół Nr 2

Zjazd 50-lecie Szkoły

50-lecie

Kto odwiedza stronę

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2017 Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku Rights Reserved.