Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
POWODZENIA!

Zespół Szkół Nr 2

im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/zs2warcislaw.5v.pl/httpdocs/templates/dd_highschool_43/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

INTEGRACJA

 

Co daje integracja uczniom niepełnosprawnym i ich zdrowym rówieśnikom w Zasadniczej Szkole Zawodowej ? Jaką rolę w procesie integracji pełnią nauczyciele wspomagający? Jakie cele edukacyjne mieszczą się w planie rewalidacji i organizacji działalności rewalidacyjnej naszej szkoły?

Takie i inne pytania nasuwają się kiedy pada słowo integracja wśród nas-nauczycieli, a także wśród osób współuczestniczących w całym procesie edukacji.

W roku szkolnym 2002/03 zostały utworzone w naszej szkole dwa oddziały integracyjne, a w roku kolejnym powstał jeszcze jeden oddział umożliwiający kontynuowanie edukacji i zdobycie zawodu piekarza i cukiernika uczniom niepełnosprawnym. W trzech klasach integracyjnych uczą się i pracują uczniowie o zróżnicowanych stopniach i rodzajach upośledzenia wraz z uczniami nie dotkniętymi kalectwem.

Drugi rok wspólnej nauki dowiódł, że można przełamać wszelkie bariery dzielące jednych od drugich i w sposób naturalny uczyć się tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i serdeczności. Tutaj żaden uczeń ani jego rodzice nie muszą obawiać się ani martwić z powodu określonych niepełnosprawności, ponieważ środowisko szkolne zostało przygotowane do przyjęcia ucznia, jego zaakceptowania i udzielenia mu pomocy. Nauczyciele prowadzący, wspomagający i pedagog szkolny otoczyli szczególną troską nie tylko uczniów niepełnosprawnych ,lecz całe grupy integracyjne. Taki sposób podejścia do wspólnej sprawy jaką jest integracja, przynosi obustronne korzyści-umożliwia bowiem rozwój KAŻDEMU UCZNIOWI w sferze poznawczej, społecznej i emocjonalnej, umożliwiając odkrywanie swoich zainteresowań i predyspozycji.

Przede wszystkim jednak daje możliwość uczniom uzupełnienia wiadomości ogólnych by rozumieć nowe zadania i zdobywać wiedzę potrzebną do życia w środowisku społeczno-kulturowym ucznia. W osiągnięciu wiedzy z zakresu podstaw programowych kształcenia ogólnego pomagają nauczyciele wspomagający, którzy współprowadzą zajęcia edukacyjne. Organizują oni również uczniów w zespoły edukacyjno-terapeutyczne dostosowując treści nauczania do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych do rozwijania umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych. Rozwijają u młodzieży motywację do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania o swoich problemach, potrzebach i stanach emocjonalnych. Uczą wreszcie zasad współistnienia społecznego, umiejętności kierowania swoim postępowaniem, umiejętności dokonywania wyboru i poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, obowiązkowości i niezależności uczuciowej oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez uciekania się do agresji werbalnej czy fizycznej.

Nauczyciele wspomagający są odpowiedzialni za stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń niepełnosprawny, a także umożliwienie uczniowi udziału w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Współpracują z rodzicami uczniów z oddziałów integracyjnych w szerszym zakresie by osiągnąć dobre wyniki w nauczaniu i wychowaniu. Zadania jakie stoją przed nauczycielami wspomagającymi wynikają niejako z założonych i przyjętych CELÓW EDUKACYJNYCH dla uczniów z upośledzeniem psycho-ruchowym i umysłowym.

Są nimi konkretne działania w ramach posiadanych przez uczniów realnych możliwości, które wyposażą ich w takie umiejętności i wiadomości, aby:
a) mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
b) zdobyli maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
c) byli zaradni w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz mieli poczucie sprawczości,
d) mogli uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności.


Nauczyciele wspomagający :

mgr Anna Januszak, mgr Wioletta Markiewicz .

 

Film Promocyjny

Kuchnia Księcia Warcisława

150x200_kuchnia.jpg

BIP Zespołu Szkół Nr 2

logo_bip.gif

LipDub Zespołu Szkół Nr 2

Zjazd 50-lecie Szkoły

50-lecie

Kto odwiedza stronę

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2017 Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku Rights Reserved.